Print deze pagina

Publicaties

Pagina 1 van 2  > >>

Rekeningrijden, waarom werd het niks?

Na meer dan 10 jaar discussies en vele tientallen miljoenen aan investeringen, zijn we met rekeningrijden nog geen stap verder gekomen. Dankzij de crisis en de aanleg van vele kilometers asfalt lijken de files toch een stuk minder te zijn geworden. Of dat zo blijft is echter zeer de vraag. Als de rijen stilstaande auto's weer groeien komt rekeningrijden mogelijk opnieuw in het politieke vizier. Wat kunnen we dan leren van de mislukkingen tot op heden? In hoeverre kan het ketendenken helpen om dit soort fiasco's te vermijden?

Examineren: uitbesteden of zelf doen?

Na jarenlange klachten over het niveau van taal en rekenen, heeft de minister besloten dat er voor het MBO landelijke examens taal en rekenen komen. Die worden door het Cito gemaakt en moeten met Cito-software digitaal worden afgenomen in een beperkt aantal perioden per jaar. Logistiek is dat voor de instellingen een hele uitdaging. Elk jaar moet ongeveer de helft van de populatie in een aantal weken in speciaal ingerichte lokalen aan de examens mee kunnen doen. Dat vereist een strakke planning en flinke investeringen in faciliteiten en surveillerend personeel. Het samenwerkingsverband saMBO-ICT vroeg Pheidis te onderzoeken of dit proces uitbesteed kan worden. Pheidis stelde vast dat er diverse partijen zijn die de examens kunnen organiseren en afnemen en dat waarschijnlijk (de "eigen" kosten van de instellingen zijn lastig te achterhalen) een stuk goedkoper doen dan de instellingen zelf.

Het beheer van ketenvoorzieningen in politiek gevoelige omgevingen

Ketens gedragen zich anders dan "gewone" organisaties. Er is geen baas en de belangen van de diverse partijen lopen nogal eens uiteen. Samenwerken verloopt met vallen en opstaan. Het tot stand brengen van een gezamenlijk ketensysteem is daarom geen sinecure. Vaak is men zo blij dat er iets van de grond komt, dat men vergeet na te denken over het beheer ervan. Het beheer van ketenvoorzieningen is anders dan van "normale" voorzieningen; ook weer vanwege het bazenprobleem. Net zoals normale managementconcepten niet bruikbaar zijn voor het organiseren van de samenwerking in een keten, geldt ook dat de gebruikelijke ITIL-redeneringen in een ketenopgeving niet op gaan. In dit artikel wordt een lans gebroken voor een manier van organisatie en besluitvorming rond de bouw en het beheer van ketenvoorzieningen die recht doet aan de pluriformiteit die onlosmakelijk aan ketens is verbonden.

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk

Doorimplementatie van de Wet OM-afdoening (van 18 juli 2006) wordt een nieuwe vormvan buitengerechtelijke afdoening van strafzaken ingevoerd: De Strafbeschikking.In de Strafbeschikking kan het Openbaar Ministerie straffen en maatregelenopleggen en aanwijzingen geven. De strafbeschikking gaat op den duur deTransactie vervangen.

Semantische interoperabiliteit noodzakelijk in ketens

Informatie-uitwisseling in de keten: zorgen dat je elkaars taal verstaat.

Uitwisseling van informatie via elektronische berichten in 'ketens' wordt steeds vaker toegepast.

Door Brian Dommisse

Boekbespreking 'Kijk op ketens' - Jan Grijpink & Marijn Plomp (red)

Het ketenlandschap van Nederland

Waarom is keteninformatisering zo interessant? Omdat het gaat over de grootschalige toepassing van informatie- en communicatietechnologie waar veel partijen en veel geld mee gemoeid is.

Door Dr. Rudy Van Stratum. 

Gelaagde berichtenuitwisseling in de strafrechtsketen

In het septembernummer van Informatie met als thema XML en Integratie is een artikel geplaatst
van Brian Dommisse, Pheidis Consultants.


Vorige pagina: Nieuwsbrief
Volgende pagina: Agenda