Print deze pagina

Bepalen businesscase: wat moet het opleveren?

Pheidis helpt bij het opstellen van een businesscase. Een businesscase zorgt voor de rechtvaardiging van het ketenproject en geeft inzicht in de te behalen resultaten en de kosten die hiermee gepaard gaan.

Voor het welslagen van ketensamenwerking is het van groot belang dat niet alleen het ketendoel en de ketenstrategie duidelijk geformuleerd zijn. Ook een goede businesscase in belangrijk. Op basis van een gedegen ketendiagnose worden in de businesscase de doelstellingen duidelijk verwoord, de te verwachten resultaten beschreven en de risico’s in kaart gebracht. Hierdoor kan na implementatie worden bepaald in hoeverre het ketenproject succesvol is geweest en aan de verwachtingen van ketenpartners heeft voldaan. En tijdens de implementatie kan erop worden teruggegrepen: staan we nog steeds achter wat we hebben afgesproken of moet er worden bijgestuurd?