Print deze pagina

Ketendiagnose: hoe ziet de keten er uit; is er wel een keten?

Pheidis helpt bij het opstellen van een ketendiagnose. Een ketendiagnose bepaalt het belang van een gezamenlijke ketenstrategie en geeft richting.

Met onze ketendiagnose helpen wij u om de diversiteit aan organisatiebelangen, systemen en uitwisselingsstandaarden in kaart te brengen. Met als uitkomst een antwoord op de vraag of er een gezamenlijk probleem is dat alleen door ketensamenwerking kan worden opgelost en duidelijkheid over de dominantie van het probleem: is het motiverend genoeg voor alle partners om zich door de complicatiues die met samenwerking gepaard gaan heen te slaan? 

Een zorgvuldige ketendiagnose geeft het gezamenlijk doel aan en geeft richting aan een uitvoeringsstrategie. Wanneer die richting ontbreekt is de keten een stuurloos schip. De diagnose helpt door een fundament te leggen onder de business case voor het, al dan niet, geautomatiseerd uitwisselen van gegevens en informatie en de ontwikkeling van gezamenlijke ketenvoorzieningen.

De uitkomst van de diagnose kan zijn dat er geen sprake is van een levensvatbare keten. Dat kan te maken hebben met het ontbreken van een door iedereen (h)erkend dominant probleem, organisaties die elkaar niet liggen, kosten die de baten ver overstijgen, etc. De diagnose geeft dan aan welke randvoorwaarden minimaal aanwezig moeten zijn om een volgende stap te zetten (zodat daar aan gewerkt kan worden) of dat verder onderzoek zinloos is.

Om de kansen van een ketensysteem zo goed, snel en goedkoop mogelijk in te schatten, ontwikkelde Pheidis, samen met partner Transparencylab, de Ketenmonitor. Via een reeks gevalideerde vragen wordt, via een geautomatiseerd proces, breed bij de begrokken organisaties gepelld hoe men tegen een beoogd ketensysteem aankijkt. Het voordeel van deze aanpak is niet alleen dat blinde vlekken van bestuurders naar boven komen, maar ook dat de evolutie van het ketendenken kan worden gemeten door periodieke herhaling van de bevraging.