Print deze pagina

Opzetten ketenprogramma: op weg naar het wenkend perspectief

Pheidis helpt met het opzetten van een ketenprogramma. Het opzetten van een programmabureau, het definiëren en inrichten van de deelprojecten, het samenstellen van de teams, het afstemmen op alle lagen, het verzorgen van rapportages; het hoort er allemaal bij.

Ketenprojecten zijn niet hiërarchisch aan te sturen. Vaak ontbreekt een dominante partij of is voor het behalen van resultaat een neutrale vorm van sturing nodig. Een ketenprogramma is noodzakelijk om tot resultaat te komen.

Ketensamenwerking kent vele facetten. Dat maakt dat er verschillende deelprojecten moeten worden uitgevoerd. De verbanden tussen die activiteiten zijn niet op voorhand voor iedereen duidelijk. Die duidelijkheid is wel nodig om alle betrokkenen in dezelfde richting te laten werken. Ketensamenwerking vergt doorgaans een lange adem. Voorkomen moet worden dat het project stil valt als een functionaris van baan verandert. Met andere woorden: er moeten meerjarige kaders worden geschapen. Die kaders zijn ook nodig om de continuïteit van de financiering van de samenwerking te bewerkstelligen. Een ketenprogramma maakt de verbanden duidelijk tussen deelprojecten en schept het meerjarenperspectief. Het vormt de basis voor een activiteit die moeilijk vanuit de deelprojecten kan worden geregeld: voorlichting over het programma en over de bereikte deelsuccessen. Het biedt een kader voor besluitvorming op een (veel) hoger niveau dan van de deelprojecten. Pheidis helpt bij het opzetten van een ketenprogramma en zorgt voor samenhang tussen de (deel)projecten. Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau is voortdurend afstemming en besluitvorming nodig. Vanuit de herkenning dat draagvlak essentieel is voor het behalen van resultaat, organiseert Pheidis de fora waarbinnen discussies gevoerd kunnen worden en besluiten kunnen worden genomen. Stuurgroepen, werkgroepen en discussie-overleggen: Pheidis organiseert en modereert.