Print deze pagina

Referenties

Digitalisering van procesvoering bij de Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast.

Tot voor kort geschiedde die beoordeling aan de hand van papieren dossiers, in omvang variërend van enkele honderden tot tienduizenden pagina’s. De Hoge Raad is een groot meerjarig digitaliseringsprogramma gestart waarin digitale dossiers en processtukken het papier gaan vervangen. Verschillende partijen in de rechtspraakketen zijn betrokken bij dit programma. Pheidis Consultants heeft de projectmanager geleverd voor dit vernieuwende project.

Vanuit versnippering naar een lonkend perspectief

De bij een hogeschoolaangetroffen situatie zal velen bekend voorkomen: een faculteit die als gevolgvan fusies kampt met een veelheid aan, vaak nog zelf gebouwde, software voorgelijksoortige aandachtgebieden. Centraal wordt gewerkt aan applicaties voorP&O, studentenadministratie, etc., maar die laten nog even op zich wachten.Ondertussen is de ICT-staf alleen maar bezig met het aan de praat houden vaneen houtje-touwtje infrastructuur voor morrende klanten. Wat moet je in zo’nsituatie doen? [Lees verder ]

Vraaggestuurde implementatie van een digitale leer- en werkomgeving

Instellingenin het hoger onderwijs worstelen met de vraag in welke mate ICT kan bijdragenaan het onderwijsproces. Vaak ontstaan mooie ideeën en mooie applicaties in eendeskundige en gemotiveerde staf, soms ook wordt het aan “de basis” overgelatenom een visie en een bijbehorende praktijk te ontwikkelen die leidt tot beteronderwijs met behulp van ICT. [Lees verder

 

Regisseur in de keten

In Strafrechtelijk Nederland is in 2008 een begin gemaakt met de implementatie van de Wet OM-afdoening. De Wet OM-afdoening wordt ingevoerd om de druk op de rechterlijke macht te verminderen. De wet wordt stapsgewijs en gefaseerd ingevoerd in Nederland. Bij de implemenatie van de wet is gebruik gemaakt van de laaste standaards en technieken op het gebied van elektronische berichtenuitwisseling. Pheidis vervult de rol van Regisseur Automatisering in dit implementatie project.   

 

Ketendiagnose

Ketendiagnose Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine doet haar werk met hoogspecialistische schepen die voorzien zijn van hoog-specialistische apparatuur. De schepen worden gebouwd en toegerust op basis van uitgebreide specificaties. De documentatie die bij de oplevering wordt aangeleverd, speelt een rol bij de overdracht, het onderhoud, de exploitatie en het opleiden. Deze verschillende gebruiksdoelen leiden tot verschillende vormen van opslag en onderhoud, met als gevolg dat versies uiteen gaan lopen. Pheidis onderzoekt of in die documentatie-/opleidingsketen mogelijkheden tot verbeteringen haalbaar zijn. [Lees meer]

Bepalen Businesscase

Wie is wie in de vreemdelingenketen?

Pheidis onderzocht welke knelpunten verantwoordelijk waren voor de trage afhandeling van asielaanvragen en toonde aan dat er miljoenen bespaard konden worden indien de gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners verbeterd werd. Het kabinet Kok stelde daarop een flinke post beschikbaar voor een (1) van de eerste keteninformatiseringsprojecten in ons land. [Lees meer]

Opzetten ketenprogramma

Opzetten van het Programma Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen (ePV)

In het kader van de strafrechtsketen is een groot aantal partijen actief: de politiekorpsen, het Openbaar Ministerie, de Zittende Magistratuur (de Rechtspraak), het Centraal Justitieel Incasssobureau, het gevangeniswezen etc., etc. Stroomlijning van de communicatie tussen deze instanties is van groot belang om overtreders efficiënt en effectief te vervolgen en te berechten. [Lees meer]

Aansturen ketenprogramma

Programmamanagement Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen (ePV)

Na de start van het Programma ePV heeft Pheidis gedurende de looptijd van het programma de co�rdinatie tussen de programmaonderdelen verzorgd (inclusief QA), de financiën bewaakt, A&O-procedures uitgevoerd en met regelmaat gerapporteerd aan de werk- en stuurgroep van het programma en aan andere bestuurlijke gremia. [Lees meer]

Organiseren en beheren

Ketenprocesanalyse in de strafrechtsketen

De strafrechtsketen is een van oorsprong logistieke keten gericht op het opsporen, vervolgen, berechten, ten uitvoerleggen van de straf en het (eventueel) begeleiden van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. [Lees meer]

Adviseren over ketenbouwstenen

Opzetten en uitwerken van beheer in het Programma ePV

In het programma ePV is een uitgebreide set aan (open) standaarden en ontwikkelmethoden voor zowel de proces-, gegevens-, als de logistieke laag van berichtenuitwisseling uitgewerkt en opgeleverd. [Lees meer]

Standaardisering Gegevensuitwisseling Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft besloten 'onder architectuur' te gaan werken. Men beoogt hiermee eenheid in de verscheidenheid aan projecten en voorzieningen te creëren door ze te baseren op dezelfde principes. [Lees meer]

Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid (A-IBV)

De minister van BZK heeft in 2005 opdracht gegeven basisvoorzieningen te creëren voor Politie, Brandweer, Ambulancezorg en hun veiligheidspartners. Deze basisvoorzieningen moeten het delen van informatie ondersteunen. [Lees meer]

Rampenbestrijding: slachtofferregistratie

Na de vuurwerkramp in Enschede en de café-brand in Volendam bleek een ernstig hiaat in de draaiboeken waar het de registratie van slachtoffers betrof. [Lees meer]

Elektronische contentketen

Het gebruik van elektronisch leermateriaal biedt in principe geweldige mogelijkheden om tegemoet te komen aan uiteenlopende leerstijlen, uiteenlopende omstandigheden en uiteenlopende onderwijsopvattingen. [Lees meer]

Identiteitsmanagement: wie is wie in de keten?

Zodra ketens in het spel zijn, wordt identiteit een belangrijk thema. Dat geldt bijvoorbeeld voor het streven naar een meer op het individu toegespitst lesprogramma. [Lees meer]

De plaats van de uitgever in de contentketen

In de tijd van het boek was de rol van uitgeverijen voor het onderwijs een vanzelfsprekende. [Lees meer]

Het OM als rechter

Met ingang van 2008 kan de officier van justitie voor een aantal vergrijpen straffen opleggen. Als de beklaagde zich niet verweert, komt daar geen rechter meer aan te pas. [Lees meer]

De plaats van een onderwijsorganisatie in de keten

Het nieuwe leren is een term die al vele jaren wordt gehanteerd, maar in de praktijk veelvorming wordt ingevuld. [Lees meer]

Voorzieningen voor modern leren

De tijd dat de PC een schaars artikel was, is voorbij. Straks heeft iedereen een "ding" (PC, telefoon, PDA, of iets wat nog uitgevonden moet worden) om bij de schoolinformatie te kunnen. [Lees meer]

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Eén van de eerste projecten in Nederland waarin het ketendenken gestalte kreeg, betrof de uitvoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Bij de schuldsanering is een groot aantal partijen betrokken (Bureau's voor Rechtshulp, advocaten, gemeenten, rechters, etc.). [Lees meer]

De plaats van een onderwijsadministratiesysteem in de keten

Het "nieuwe leren" staat sinds het verschijnen van het rapport Dijsselbloem nog eens extra ter discussie. [Lees meer]


Vorige pagina: Specifieke producten voor de zorg
Volgende pagina: Factsheet