Print deze pagina

Factsheet

De plaats van een onderwijsadministratiesysteem in de keten

Het “nieuwe leren” staat steevast ter discussie, maar dat het onderwijs zich straks, net als alle andere dienstverlening, minder een eenheidsproduct zal worden en zich meer zal toespitsen op individuele aanleg, interesses, tempi  en vaardigheden, lijkt  onontkoombaar.  Die omslag naar vraaggericht werken (waarbij natuurlijk de kanttekening kan worden gemaakt dat kinderen niet altijd in staat zijn om aan te geven wat ze willen en dat er ook verplichte stof is) betekent het nodige voor de schoolorganisatie en de systemen die gebruikt worden voor de ondersteuning van het onderwijsproces. Waar grote, kostbare, systemen aanvankelijk vooral werden gebruikt voor verantwoording richting de subsidiegever, is nu de vraag of en in welke mate ze ook gebruikt kunnen worden voor de ondersteuning van meer individuele leetrajecten. Pheidis leidde een proef op dit terrein die op een aantal fronten tot precisering leidde; zowel wat betreft de vanuit het onderwijs te stellen eisen, als wat betreft de eisen aan (ver)nieuwbouwprojecten rond systemen.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet