Print deze pagina

Factsheet

Vraaggestuurde implementatie van een digitale leer- en werkomgeving

Instellingen in het hoger onderwijs worstelen met de vraag in welke mate ICT kan bijdragen aan het onderwijs proces. Vaak ontstaan mooie ideeën en mooie applicaties in een deskundige en gemotiveerde staf, soms ook wordt het aan “de basis” over gelaten om een visie en een bijbehorende praktijk te ontwikkelen die leidt tot beter onderwijs met behulp van ICT. Bij de centraal ontwikkelde concepten is de zorg dat ze daadwerkelijk gebruikt worden, bij de beweging van onderop is dezelfde vraag aan de orde (wat de een heeft uitgevonden hoeft niet automatisch passend te worden gevonden door de ander), met daarbij het gevaar van versnippering door sterk uiteen lopende oplossingen.

In de door Pheidis-voor een hogeschool ontwikkelde werkwijze van vraaggestuurd implementeren wordt getracht beide klippen (moeizame implementatie van centraal ontwikkelde concepten en het gevaar van versnippering) te omzeilen. Het accent van deze aanpak ligt in de verschuiving van de klassieke, (ict-)aanbod gerichte wijze van uitrollen van een applicatie, naar het stimuleren van opleidingen en docenten bij het vinden en formuleren van verbeterpunten in de onderwijsketen. Daarbij wordt van buiten naar binnen geredeneerd. Het gaat er om dat de vraag naar kennis bij de ketenpartners in de maatschappelijke omgeving expliciet wordt gemaakt op een zodanige wijze, dat de onderwijsinstelling daarbij een passend (opleidings)aanbod kan formuleren. Een deel van de uitdaging is daarbij het creëren van het vermogen om de opleidingsvraag om te zetten in maatwerk per onderwijsvragende.

Deze discussies leveren uiteenlopende resultaten op. Voor zover het gaat om zaken die door inzet van ICT verbeterd kunnen worden, wordt gezocht naar een vertaling in een decentraal gekozen digitale leer- en werkomgeving. De mogelijkheden en onmogelijkheden van dit instrument vormen het kader voor de implementatie.

Kortgezegd: de “werkers” bepalen de vraag vanuit het onderwijs, “centraal” bepaalt, onder meer door de keuze van een intrumentarium, de kaders waarbinnen die gestalte kan krijgen.

Deze aanpak werd succesvol bij verschillende faculteiten gehanteerd.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet