Print deze pagina

Factsheet

Ketenprocesanalyse in de strafrechtsketen

De strafrechtsketen is een van oorsprong logistieke keten gericht op het opsporen, vervolgen, berechten, ten uitvoerleggen van de straf en het (eventueel) begeleiden van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Dat lijkt overzichtelijk en lineair. De politie spoort iemand op, houdt hem aan en zorgt voor de overdracht van alle belastende feiten (in dossiervorm) naar het Openbaar Ministerie. Die gaat bekijken of ze een zaak heeft tegen de verdachte, verzamelt eventueel extra informatie (of laat die verzamelen) en brengt de zaak dan voor bij de rechter (de Zittende Magistratuur). Die verdiept zich in het dossier, luistert naar de officier, mogelijk de advocaat, de eventuele getuigen en uiteraard de verdachte (als die opdaagt) en neemt een beslissing. Afhankelijk van die beslissing gaat de verdachte achter slot en grendel, moet hij een boete betalen, een taakstraf uitvoeren of als hij geluk heeft, gaat hij vrijuit. Daarnaast echter zijn er processen gericht op herintegratie in de maatschappij. Een niet onbelangrijk parallel spoor in de rechtsgang is het stelsel van boetes (en zelfs taakstraffen) die kunnen worden opgelegd zonder dat er een rechter aan te pas komt. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) is voor de tenuitvoerlegging van die stromen meestal de uitvoerende instantie. En zowel opsporingsinstanties (politie e.d.), als het OM kunnen, uiteraard binnen bepaalde grenzen, naast de rechter, zelf direct het CJIB aan het werk zetten. Het overkoepelende centrale ketenproces worden hoe meer je er op inzoomt steeds ingewikkelder en bestaan uit talloze subprocessen en –procesjes waarbij informatie-uitwisseling vaak een belangrijke rol speelt. En niet alleen de ketenprocessen zelf zijn (soms) complex maar ook het aantal spelers en de wijze waarop die spelers intern georganiseerd zijn maakt het er niet eenvoudiger op.

Om grip te krijgen op die processen en partijen (en hun rollen) en uiteindelijk met succes elektronische gegevensuitwisseling te kunnen implementeren is het nodig die processen te analyseren en de benodigde ketenobjecten daarbij te modelleren. In de strafrechtsketen is daarvoor zelfs een specifieke methode ontworpen en toegepast in het programmaonderdeel Analyse en Ontwerp Proces- en Gegevenslaag (het zogeheten A&O-team).

Pheidis leverde voor dat team een procesanalist, die naast procesanalyse zelf ook tot taak had om workshops te organiseren en te modereren samen met de ketenpartners waarin de stappen van de methode doorlopen werden. De procesanalist fungeerde als de deelprojectleider voor de ketenanalyse als onderdeel van een omvattend ketenproject.


Vorige pagina: Referenties
Volgende pagina: Factsheet